Számlaszámok

A Székesfehérvári Törvényszék számlaszámai:

 

Előirányzat-felhasználási keret számla          10029008-01483161-00000000

Az Előirányzat felhasználási keretszámla a Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (pénzbüntetés, pénzbírság, bűnügyi költség, állam által előlegezett költség) és kiadások teljesítésére, a költségvetési gazdálkodás lebonyolítására szolgál.

 

Bírói letét számla                                                 10029008-01483161-21000005

A Törvényszék a bírói letéti számlán kezeli azon idegen pénzeszközöket, amelyek a bírósági eljárásokhoz kapcsolódnak, illetve azzal összefüggő költségek megelőlegezésére szolgál (hagyatéki ügyek, biztosíték, teljesítési, őrzési letétek, szakértői ügygondnoki, tolmácsdíjak, óvadék, bűnjel értékesítés, stb.).

 

Végrehajtói letét számla                                    10029008-01483161-22000008

A Végrehajtói letéti számlára a Törvényszéki végrehajtók által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

 

Felszámolói díj fedezeti letét számla               10029008-01483161-24000004

A Felszámolói letéti számlára fizetik be a felszámolási eljáráshoz kapcsolódóan a hitelezők a regisztrációs díjat, mely a felszámolási eljárás befejezésekor a jogerős bírói ítéletek által elrendelt kifizetések fedezetéül szolgál.

 

Eljárási illeték számla                                         10032000-01012396-00000000

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (1) alapján a közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés utáni bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára. A (2) bekezdés szerint az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat ügyszámát és az ügyszámmal egy sorban, ahhoz törtvonallal kapcsolva feltüntetett sorszámot. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 6/A. § (3) értelmében a polgári perrendtartásáról szóló törvény, vagy a polgári perrendtartásáról szóló törvény alkalmazását elrendelő más törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró fél az illetéket az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára átutalással is megfizetheti. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha ismert a – lajstromszámát. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizetendő bírósági eljárási illeték az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára fizetendő. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a törölt cég) nevét, cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye. Az illeték bevételi számlára fizetett összegek visszatérítésére (téves befizetés, magasabb összegű illeték befizetés esetén) a 22/2004. (XII.20.) PM rendelet 7 §-a vonatkozik.