Rendhagyó Törvényházi Szeminárium – Ismeretterjesztő sorozat a családi kapcsolatokat érintő főbb jogszabályi rendelkezésekről IV. rész

A szülői felügyelet és a gyámság - a gyermekek jogai

 

Mit jelent a szülői felügyelet?

 • A gyermekek nagykorúságukig (18. életévük betöltéséig vagy nagykorúsító házasságkötésükig) szülői felügyelet alatt állnak, azaz a gyermekekkel kapcsolatban a szülői felügyelet körében számos jog és kötelezettség illeti meg a szülőket
 • Az anya és az apa jogai és kötelezettségei azonosak,
 • melyeket a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődése érdekében és egymással együttműködve kell, hogy gyakorolják, illetve teljesítsék
 • tájékoztatniuk kell a gyermeket az őt érintő döntésekről, a véleményét ki kell, hogy kérjék és azt – korára, érettségére tekintettel – figyelembe is kell, hogy vegyék.

 

Milyen jogok és kötelességek alkotják a szülői felügyeletet?

 • a gyermek nevének meghatározása: gyermek a szülők megállapodása szerinti nevet viseli. Családi neve lehet az apa vagy az anya születési, illetve házasságkötéssel szerzett családi neve vagy a szülők összekapcsolt családi neve is, de legfeljebb két tagból állhat. A gyermek utónevét is a szülők határozzák meg. Ha a szülők a gyermek nevét felhívás ellenére sem jelentik be, vagy közöttük vita van a névviselésről, akkor a gyermek nevéről a gyámhatóság dönt.
 • a gyermek gondozása és nevelése: a szülők jogosultak és kötelezettek is arra, hogy gyermekeiket gondozzák, lakhatásukat saját háztartásukban megoldják, illetve a gyermekek megélhetéséhez és felneveléséhez szükséges feltételeket is biztosítsák. A gyermek szülei lakását 16. életévének betöltése után - a gyámhatóság jóváhagyásával - a szülők beleegyezése nélkül is elhagyhatja, de ez a szülői felügyeletet nem szünteti meg.
 • A szülőknek és a gyermeknek közösen kell eldönteniük, hogy a gyermek – képességeire is tekintettel – milyen életpályára készüljön, milyen iskolában, milyen szakirányon tanuljon tovább. Ha ebben a szülő és a gyermek között vita van, akkor a gyámhatóság dönt.
 • a gyermek vagyonának kezelése: általánosságban a szülők joga és kötelessége, hogy a gyermek vagyonát kezeljék, és annak jövedelmét (pl. bérleti díj, kamat, osztalék, árfolyamnyereség) a gyermek indokolt szükségleteire fordítsák. Nagykorúvá válásakor pedig a vagyont a gyermeknek ki kell adni. A szülők közösen járnak el a vagyonkezelés során, de egymásnak meghatalmazást is adhatnak arra, hogy a gyermek vagyonát vagy annak egy részét egyikük a másik helyett kezelje (pl. az ingatlant az anya adja bérbe, a részvényportfóliót az apa kezeli). A meghatalmazás elkészítéséhez azonban közjegyző vagy ügyvéd közreműködése szükséges. A szülők ugyanolyan gondosan kötelesek a gyermek vagyonát kezelni, mint a sajátjukat. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén pedig kártérítéssel tartoznak gyermekük felé. Előfordulhat, hogy valaki azzal a kikötéssel juttat a gyermeknek vagyont, hogy azt a szülők nem kezelhetik. Ekkor a gyámhatóság vagyonkezelő gyámot rendel ki ennek a vagyonnak a kezelésére, felügyeletére. Ha a gyermek már dolgozik, és munkabére van, a szülő kérheti, hogy a háztartás kiadásaihoz megfelelően járuljon hozzá. Ezt meghaladóan azonban munkabérével szabadon rendelkezik, szülői jóváhagyás nélkül gazdálkodik. A 14. életévét betöltött gyermek egyszerűbb ügyleteket (napi bevásárlás, cipő-, ruhavétel, stb.) egyébként is maga bonyolíthat és csak a jelentősebb szerződésekhez szükséges a törvényes képviselőjének hozzájárulása.
 • a gyermek törvényes képviselete: a szülők képviselik gyermekeiket mindenfajta személyi és vagyoni ügyeikben, hatósági vagy bírósági eljárásokban. Vannak azonban olyan jognyilatkozatok, amelyeket a gyermek csak személyesen tehet meg és nincs helye képviseletnek (pl. házasságkötés, apai elismerő nyilatkozathoz, örökbefogadáshoz való hozzájárulás). A szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben, ahol ellenérdekű fél ő maga, vagy házastársa, élettársa, egyenesági rokona, illetve szintén az ő törvényes képviselete alatt álló más személy. Ilyen esetben, vagy ha a szülő más akadály miatt nem járhat el, a gyámhatóság eseti gyámot rendel ki a gyermeknek.
 • gyámnevezés, gyámságból való kizárás: a szülő közokiratban vagy végrendeletben megjelölheti azt a személyt, akit gyermekeinek gyámul kér kirendelni. Úgyszintén azt is megnevezheti, akit a gyámságból ki kíván zárni. Ha a szülők eltérő személyeket neveznek meg gyámként, úgy a gyámrendelés során a gyámhatóság választ közülük.

 

Mi történik a szülői felügyelettel a szülők halála esetén?

 • Ha a gyermek szülei meghaltak, szülői felügyeleti jogukat a bíróság megszüntette, vagy valamely ok miatt az szünetel, akkor a kiskorú gyermek gyámság alá kerül.
 • A gyámot a gyámhatóság rendeli ki. Ennek során elsősorban a szülők által nevezett személyt kell kirendelni. Nevezett gyám hiányában a közeli hozzátartozók (családtagok) közül választ alkalmas személyt a gyámhatóság. A gyermekvédelmi rendszerbe került gyermekek számára pedig ún. gyermekvédelmi gyámot rendelnek ki.

 

Milyen törvényben meghatározott kötelezettségeik vannak a gyermekeknek?

 • képességeiknek megfelelően eleget kell tenniük tanulmányi kötelezettségeiknek,
 • tartózkodniuk kell az egészséget károsító életmódtól
 • és szüleikkel együttműködni kötelesek gondozásuk és nevelésük érdekében.

 

Gyermekjogok

 • A gyermeki jogok védelmét az államok zöme fontos feladatának tekinti. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) keretében nemzetközi egyezmény is született a gyermeki jogok fokozottabb védelme érdekében (a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény, melyet Magyarországon az 1991. évi LXIV. törvény hirdetett ki).
 • A hazai jogban (az ENSZ-egyezményre is figyelemmel) a gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. törvény) adja meg a gyermeki jogok katalógusát. E törvényben deklarált jogok közül a legfontosabbak:

A gyermeknek joga van ahhoz, hogy

- a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetben nevelkedjen,

- segítséget kapjon személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez,

- a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön,

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szemben védelemben részesüljön,

- a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.

- a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is megismerje származását, vér szerinti családját és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - velük kapcsolatot tartson,

- mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.

- véleményét szabadon kinyilvánítsa, és hogy tájékoztatást kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék,

- az őt érintő ügyekben a törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen,

- alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.

 

Ha felbomlik a család…

 • a gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben és módon választható el
 • a gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.

 

Jogvédelem – hova forduljak jogsértés esetén?

A gyermeki jogok védelmét a törvény minden gyermekekkel foglalkozó személy és szervezet kötelezettségévé teszi. A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelmét pedig az Integrált Jogvédelmi Szolgálat keretében külön gyermekjogi képviselők is segítik. (Elérhetőségeikről a www.ijsz.hu honlapon lehet tájékozódni.)

 

Sorozatunk az V. résszel - Ha egy kapcsolat megromlik… A házasság felbontása, a szülői felügyelet rendezése, a távoltartás - egy hét múlva folytatódik.

CsatolmányMéret
121.02 KB